Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Năng Ưu Tư Đặc

Ta Là Chúc Trung Tiên

Vương Phúc xuyên qua mà đến Kim Thủ Chỉ là có thể nhìn đến vạn vật sinh linh Mệnh Hỏa ngọn nến Người người đều có một cái ngọn nến lấy vận đạo là sáp dầu thiêu đốt Mệnh Hỏa Phàm nhân ngọn nến là màu đỏ gặp ách vận
964 chương
Đấu Gạo Tiên Duyên

Ngủ đông bên trong cái hang rồng tiên nhân ngủ một ngủ vừa tỉnh cửu trọng thiên Phương Giác đan sa được ba vị đã thấy chì thủy ngân đã thất luyện Thủy hỏa chung sức Lô Đỉnh Công âm dương giao hội tạo hóa điên Ngoài núi chợt truyền
395 chương

Đang hiển thị 1 đến 2 của 2 kết quả